Úrovne obtiažnosti cudzieho jazyka

Výber vhodnej audioknihy pre zlepšenie jazykových schopností

V tomto článku sa dozviete čo sú urovni schopnosti či obtiažnosti a tiež aké stupne existujú. Tiež sa dozviete ako zistiť, ktorá obtiažnosť zodpovedá vašim znalostiam. No a v neposlednom rade vám poradíme, ktoré nemecké či anglické príbehy z našej ponuky zodpovedajú ktorému stupňu obtiažnosti.

Čo je úroveň schopnosti či obtiažnosti?

Každý človek, ktorý ovláda niektorý jazyk, či sa ho ešte len učí, ho vie na nejakej úrovni. Teda, má akúsi schopnosť, ktorá sa ale veľmi ťažko vysvetľuje, či porovnáva. Ak sa učíte cudzí jazyk a niekto sa vás opýta, ako dobre ho ovládate, čo mu odpoviete? Bežne mu poviete že ste začiatočníci, možno pokročilí, či mierne pokročilí, subjektívne tak ohodnotíte svoje schopnosti. Problém je, že si každý môže pod týmito pojmami predstaviť niečo iné.

Preto Rada Európy Európskej únie vytvorila dokument nazvaný Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti, anglicky nazvaný Common European Framework of Reference for Languages. Skrátene SERR, či anglicky CEFR. Za týmto relatívne komplikovaným názvom sa však ukrýva jednoduchá myšlienka či cieľ: poskytnúť metódu pre overovanie jazykových poznatkov.

Dokument definuje 6 úrovní znalostí cudzieho jazyka: A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Tieto úrovne či kategórie berú do uváhy porozumenie pri počúvaní, čítaní, schopnosti konverzácie a kvality písomného prejavu.

Aké stupňe obtiažnosti existujú

Ako sme povedali vyššie, existuje 6 stupňov, každý je označený písmenom a číslom. Ako ich preložiť do zrozumiteľnej reči? Písmeno určuje okruh jazykovej zručnosti či stupeň používateľa:

Tri okruhy by však boli málo na adekvátne podelenie schopností a preto sa každý delí na dva, označené číslom. Jednotlivé stupňe sú potom nasledovné:

Ako zistím, ktorá úroveň obtiažnosti zodpovedá mojim znalostiam?

Prvým indikátorom bude samozrejme stupeň, respektíve jeho názov. Ale ak by toto bolo všetko, tak by celý systém nemal veľký zmysel. Preto existuje samohotnotiaca tabuľka na presnejšie určenie stupňa, ktorý zodpovedá schopnostiam na jednotlivých stupňoch znalostí.

A1

Počúvanie: Dokážete rozoznať známe slová a veľmi základné frázy týkajúce sa vás a vašej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne.

Čítanie: Rozumiete známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch.

Ústna interakcia: Dokážete komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že váš partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči a že vám pomôže sformulovať, čo sa pokúšate povedať. Dokážete klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti vašich základných potrieb alebo na veľmi známe témy.

Ústny prejav: Dokážete využívať jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žijete a ľudí, ktorých poznáte.

Písanie: Dokážete napísať krátku jednoduchú pohľadnicu, napríklad dokážete poslať pozdravy z dovolenky. Dokážete vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napríklad uviesť svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu na registračnom formulári v hoteli.

Pozrite si audioknihy z našej ponuky, ktoré patria do úrovne A1.

A2

Počúvanie: Dokážete porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa vás bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o vás a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní). Dokážete pochopiť zmysel v krátkych, jasných a jednoduchých správach a oznámeniach.

Čítanie: Dokážete čítať veľmi krátke jednoduché texty. Dokážete nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad inzeráty, prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy a dokážete porozumieť krátkym jednoduchým osobným listom.

Ústna interakcia: Dokážete komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Dokážete zvládnuť veľmi krátke spoločenské kontakty, dokonca aj keď zvyčajne nerozumiete dostatočne na to, aby ste sami udržiavali konverzáciu.

Ústny prejav: Dokážete použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis vašej rodiny a ostatných ľudí, životných podmienok, vásho vzdelania a vašej terajšej alebo nedávnej práce.

Písanie: Dokážete napísať krátke jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa na vaše bezprostredné potreby. Dokážete napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.

Pozrite si audioknihy z našej ponuky, ktoré patria do úrovne A2.

B1

Počúvanie: Dokážete pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávate v škole, práci, vo voľnom čase atď. Rozumiete zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný.

Čítanie: Rozumiete textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú sa na vašu prácu. Dokážete porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.

Ústna interakcia: Dokážete zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Môžete nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré vás osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti).

Ústny prejav: Dokážete spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby ste opísali skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. Stručne dokážete uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokážete vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie.

Písanie: Dokážete napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú vám známe alebo vás osobne zaujímajú. Dokážete napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.

Pozrite si audioknihy z našej ponuky, ktoré patria do úrovne B1.

B2

Počúvanie: Dokážete porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma vám je dostatočne známa. Dokážete pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach. Dokážete porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku.

Čítanie: Dokážete prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori adoptujú konkrétne postoje alebo názory. Rozumiete súčasnej literárnej próze.

Ústna interakcia: Dokážete komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá vám celkom umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Dokážete sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory.

Ústny prejav: Dokážete prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na vašu oblasť záujmu. Dokážete vysvetliť svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností.

Písanie: Dokážete napísať podrobný text o širokom rozsahu tém vzťahujúcich sa na vaše záujmy. Dokážete napísať referát alebo správu, odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo proti nemu. Dokážete napísať listy, ktoré objasňujú, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre vás osobne dôležité.

Pozrite si audioknihy z našej ponuky, ktoré patria do úrovne B2.

C1

Počúvanie: Rozumiete dlhšej reči aj keď nie je jasne štruktúrovaná a keď vzťahy sú iba naznačené, nie explicitne signalizované. Dokážete bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom.

Čítanie: Rozumiete dlhým a zložitým faktickým a literárnym textom, pričom rozoznávate rozdiely v štýle. Rozumiete odborným článkom a dlhším návodom, dokonca aj keď sa nevzťahujú na vašu oblasť.

Ústna interakcia: Dokážete sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov. Dokážete využívať jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážete presne sformulovať svoje myšlienky a názory a dokážete vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich.

Ústny prejav: Dokážete jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.

Písanie: Dokážete sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne vyjadriť svoje stanoviská. Dokážete písať o zložitých predmetoch v liste, referáte, či správe a zdôrazniť, čo pokladáte za najdôležitejšie. Dokážete zvoliť štýl podľa čitateľa, ktorému je text určený.

Pozrite si audioknihy z našej ponuky, ktoré patria do úrovne C1.

C2

Počúvanie: Nemáte žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav rodeného hovoriaceho veľmi rýchly za predpokladu, že máte dosť času na to, aby ste si zvykol na jeho výslovnosť.

Čítanie: Ľahko čítate v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.

Ústna interakcia: Bez námahy sa dokážete zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládate idiomatické a hovorové výrazy. Dokážete sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať jemné odtienky významu. Ak pri vyjadrovaní sa narazíte na problém, dokážete sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú.

Ústny prejav: Dokážete podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý sa hodí pre daný kontext a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich.

Písanie: Dokážete napísať hladko plynúci text v príslušnom štýle. Dokážete napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Dokážete napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach.

Pozrite si audioknihy z našej ponuky, ktoré patria do úrovne C2.

Ktoré audioknihy majú mnou potrebnú úroveň obtiažnosti?

Pre anglický jazyk máme v ponuke audioknihy pre všetky stupne obtiažnosti (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Pre nemecký jazyk máme momentálne audioknihy len pre stupne A1, A2 a B1.

A1

Anglické tituly: Anne of Green Gables, Oliver Twist, In Search of a Missing Friend, Gulliver's Travels, The Hound of the Baskervilles, Gordon Pym

Nemecké tituly: Die Zauberflöte, Frau Holle und andere märchen, Baron von Münchhausen

A2

Anglické tituly: The Adventures of Tom Sawyer, Treasure Island, The Secret Garden, The Egyptian Souvenir, A Faraway World, Dracula, A Midsummer Night's Dream, Great Expectations, Romeo and Juliet

Nemecké tituly: Das Nibelungenlied, Die Kapuzinergruft, Effi Briest, Hannas Tagebuch, Kaspar Hauser, So nah, So fern, Till Eugenspiegel

B1

Anglické tituly: The Call of the Wild, David Copperfield, Robin Hood, Destination Karminia, Val's Diary, Sense and Sensibility, Jane Eyre, Macbeth, The Picture of Dorian Gray, Pride and Prejudice, White fang, Robinson Crusoe, 20000 Leagues under the Sea, Stories of Sherlock Holmes, The three musketeers, The Canterville Ghost

Nemecké tituly: Die Verwandlung, Woyzeck, Ziel Karminia

B2

Anglické tituly: Stories of Mystery and Suspense, Dubliners, Wuthering Heights, The turn of the Screw, Frankenstein

C1

Anglické tituly: Mrs Dalloway, The Great Gatsby

C2

Anglické tituly: A collection of First World War Poetry, Heart of Darkness