Episode Zamyslenie na deň 9.3.2019 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

About episode Zamyslenie na deň 9.3.2019

1.Samuelova 8,1-22

1 Keď Samuel ostarel, ustanovil svojich synov za vodcov v Izraeli. 2 Jeho prvorodený syn sa volal Jóél a druhý Abija. Boli sudcami v Beér-Šebe. 3 Avšak jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale podľahli chamtivosti, prijímali úplatky a prekrúcali právo. 4 Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy 5 a povedali mu: Hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov. 6 Ale Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili: Daj nám kráľa, aby nás spravoval! Preto sa Samuel modlil k Hospodinovi. 7 Vtedy Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi. 8 Celkom tak, ako činili mne odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až do toho dňa, keď ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia i tebe. 9 Preto teraz poslúchni ich hlas, ale najprv ich dôrazne napomeň a oboznám ich s právom kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať. 10 Samuel predniesol všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa, 11 a riekol: Toto bude právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad vami: Bude brať vašich synov a postaví ich k svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia pred jeho vozom. 12 Ustanoví si ich za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad päťdesiatimi mužmi, aby mu orali pole a žali obilie a aby mu vyrábali vojenskú výzbroj a výstroj pre jeho vozy. 13 Dcéry vám vezme, aby pripravovali masti a aby mu varili a piekli. 14 Poberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a rozdá ich svojim sluhom. 15 Bude brať desiatky z vašich siatin i z vašich viníc a dá ich svojim komorníkom a sluhom. 16 Taktiež vám poberie sluhov a slúžky, váš najlepší dobytok, i vaše osly vezme a použije ich pri svojich prácach. 17 Desiatky bude brať i z vašich oviec a vy mu budete sluhami. 18 Pre svojho kráľa, ktorého ste si vyvolili, budete v ten deň volať o pomoc, ale Hospodin vás nevypočuje v ten deň. 19 Ľud však nechcel počúvať Samuelov hlas, ale volal: Nie! Ale kráľ bude nad nami! 20 Aj my budeme takí ako všetky národy: nech nás spravuje kráľ, nech tiahne pred nami a nech vedie naše vojny. 21 Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. 22 Vtedy riekol Hospodin Samuelovi: Poslúchni ich hlas a ustanov im kráľa. Nato povedal Samuel izraelským mužom: Choďte každý do svojho mesta!

Kde sa stala „chyba“? Samuel celý život verne nasledoval Pána, slúžil Jemu aj ľudu. Keď zostarel, „ustanovil svojich synov za vodcov v Izraeli. …Avšak jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale podľahli chamtivosti, prijímali úplatky a prekrúcali právo“ (v.1 a 3). Vari Samuel neviedol svojich synov tak, aby sa báli a poslúchali Hospodina, aby si vážili ľudí a pomáhali im poznávať Ho? Bol taký zaneprázdnený, že si na výchovu nenašiel čas? Alebo sa v tomto úplne spoľahol na manželku? Odpoveď nepoznáme, ale mohlo to byť z každého niečo… – – V našej dedine nastalo za čias sestier Royových duchovné prebudenie. Mnohí gazdovia s rodinami uverili v Pána Ježiša a odovzdali Mu svoje životy. Postavili si modlitebňu a školu. Schádzali sa spolu aj na biblických hodinách. Ale ich deti? Namiesto toho, aby ich brávali so sebou k Božiemu Slovu, nechali ich behať po dedine. Oni zostarli a deti zostali vo svete bez záujmu o Božie veci. Ich výrok je veľmi smutný: „Pozrite sa, už sme zostali len my starí…“ Niekde sa stala chyba, z ktorej sa však vždy môžeme poučiť. Treba sa venovať deťom a viesť ich k Spasiteľovi už od útleho veku. A potom, keď zostarneme, budeme vďační Pánu Bohu, že Ho nasledujú a starajú sa o ďalšiu generáciu mladých ľudí, aby aj oni spoznali Pána Ježiša Krista – ako svojho osobného Spasiteľa.
Modlitba: Ďakujeme, za rodinu, Bože. Odpusť, že do nej nesieme príliš málo Evanjelia a príliš málo sa radujeme z Teba. Príliš málo sa modlíme s deťmi. Odpusť nám. Posilňuj nás v tom. Prosíme, nech v cirkvi rastie služba rodinám. Amen.
Pieseň: ES 558
Autor: Vladimír Peter

A ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich – znie výrok Hospodinov. Jeremiáš 31,28

Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. 1.Tesalonickým 5,9

Zachariáš 7,2-13 :: Modlíme sa za: Kraľovany (Lo)

Príspevok Zamyslenie na deň 9.3.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 10.8.2020

Zamyslenie na deň 10.8.2020

8/9/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 9.8.2020

Zamyslenie na deň 9.8.2020

8/8/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 8.8.2020

Zamyslenie na deň 8.8.2020

8/7/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes