S. K. Tremayne 2

S. K. Tremayne is a British writer and journalist.