Ingvar Ambjornsen 1

Ingvar Ambjornsen byl narozen 20. 5. 1956 v Larviku. Spisovatel, dramatik a autor knih pro děti.