Úrovně obtížnosti cizího jazyka

Výběr vhodné audioknihy pro zlepšení vašich jazykových schopností

V tomto článku se dozvíte což jsou úrovně schopnosti či obtížnosti a taky jaké stupně existují. Také se dozvíte jak zjistit, která obtížnost odpovídá vašim znalostem. No a v neposlední řadě vám poradíme, které německé či anglické příběhy z naší nabídky odpovídají kterému stupni obtížnosti.

Co je úroveň schopnosti či obtížnosti?

Každý člověk, který ovládá některý jazyk, nebo se ho teprve učí, ho umí na nějaké úrovni. Tedy, má jakousi schopnost, která se ale velmi těžko vysvětluje, nebo porovnává. Pokud se učíte cizí jazyk a někdo se vás zeptá, jak dobře ho ovládáte, co mu odpovíte? Běžně mu řeknete že jste začátečníci, možná pokročilí, či mírně pokročilí, subjektivně tak ohodnotíte své schopnosti. Problém je, že si každý může pod těmito pojmy představit něco jiného.

Proto Rada Evropy Evropské unie vytvořila dokument nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazykové znalosti, anglicky nazvaný Common European Framework of Reference for Languages​​. Zkráceně SERR, nebo anglicky CEFR. Za tímto relativně komplikovaným názvem se však ukrývá jednoduchá myšlenka nebo cíl: poskytnout metodu pro ověřování jazykových znalostí.

Dokument definuje 6 úrovní znalostí cizího jazyka: A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Tyto úrovně či kategorie zohledňují porozumění při poslechu, čtení, schopnost konverzace a kvalitu písemného projevu.

Jaké stupně obtížnosti existují

Jak jsme řekli výše, existuje 6 stupňů, každý je označen písmenem a číslem. Jak je přeložit do srozumitelné řeči? Písmeno určuje okruh jazykové dovednosti či stupeň uživatele:

Tři okruhy by však byly málo na adekvátní určení schopností a proto se každý dělí na dva, označené číslem. Jednotlivé stupně jsou pak následující:

Jak zjistím, která úroveň obtížnosti odpovídá mým znalostem?

Prvním indikátorem bude samozřejmě stupeň, respektive jeho název. Ale pokud by toto bylo všechno, tak by celý systém neměl velký smysl. Proto existuje samohodnotící tabulka na přesnější určení stupně, který odpovídá schopnostem na jednotlivých stupních znalostí.

A1

Poslech: Dokážete rozeznat známé slova a velmi základní fráze týkající se vás a vaší rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně .

Čtení: Rozumíte známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Ústní interakce: Dokážete komunikovat jednoduchým způsobem za předpokladu, že váš partner v komunikaci je připraven zopakovat nebo přeformulovat svou výpověď při pomalejší rychlosti řeči a že vám pomůže zformulovat , co se pokoušíte říct. Dokážete klást a odpovídat na jednoduché otázky v oblasti vašich základních potřeb nebo na velmi známé témata .

Ústní projev: Dokážete jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žijete a lidí, které znáte .

Psaní: Dokážete napsat krátkou jednoduchou pohlednici, například dokážete poslat pozdravy z dovolené . Dokážete vyplnit formuláře s osobními údaji, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Podívejte se na audioknihy z naší nabídky, které patří do úrovně A1.

A2

Poslech: Dokážete porozumět frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají ( např. základní informace o vás a rodině, nakupování, místopisu, zaměstnání ). Dokážete pochopit smysl krátkých, jasných a jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení: Dokážete číst krátké jednoduché texty. Dokážete najít konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, jako jsou například inzeráty, prospekty, jídelní lístky a harmonogramy a dokážete porozumět krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Ústní interakce: Dokážete komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Dokážete zvládnout velmi krátké společenské kontakty, i když obvykle nerozumíte dostatečně na to, abyste sami udržovali konverzaci.

Ústní projev: Dokážete použít řadu frází a vět na jednoduchý popis vaší rodiny a ostatních lidí, životních podmínek, vaseho vzdělání a vaší současné nebo předchozí zaměstnání.

Psaní: Dokážete napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se vaše bezprostřední potřeby. Dokážete napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Podívejte se na audioknihy z naší nabídky, které patří do úrovně A2.

B1

Poslech: Dokážete pochopit hlavní body jasné standardní řeči o známých věcech, se kterými se pravidelně setkáváte ve škole, práci, ve volném čase atd.. Rozumíte smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů o aktuálních událostech a tématech osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení: Rozumíte textům, které sestávají z každodenní slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují na vaši práci. Dokážete porozumět popisům událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.

Ústní interakce: Dokážete zvládnout většinu situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Můžete nepřipravený vstoupit do konverzace na témata, které jsou známé, které vás osobně zajímají, nebo které se týkají každodenního života ( např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí ).

Ústní projev: Dokážete jednoduchým způsobem spojovat fráze, abyste popsali zkušenosti a události, své sny, naděje a ambice. Stručně dokážete uvést důvody a vysvětlení názorů a plánů. Dokážete vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

Psaní: Dokážete napsat jednoduchý souvislý text na témata, která jsou vám známé nebo vás osobně zajímají. Dokážete napsat osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Podívejte se na audioknihy z naší nabídky, které patří do úrovně B1.

B2

Poslech: Dokážete porozumět delším promluvám a přednáškám a sledovat i složitou argumentační linii za předpokladu, že téma vám je dostatečně známá. Dokážete pochopit většinu televizních zpráv a programů o aktuálních událostech. Dokážete porozumět většině filmů ve spisovném jazyce.

Čtení: Dokážete přečíst články a zprávy týkající se aktuálních problémů, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumíte současné literární próze.

Ústní interakce: Dokážete komunikovat natolik plynule a spontánně, která vám celkem vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážete se aktivně zúčastnit diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Ústní projev: Dokážete prezentovat jasné podrobné popisy řady předmětů vztahujících se na vaši oblast zájmu. Dokážete vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Psaní: Dokážete napsat podrobný text o širokém rozsahu témat vztahujících se na vaše zájmy. Dokážete napsat referát nebo zprávy, předávat informace nebo poskytnout důkazy na podporu konkrétního názoru nebo proti němu. Dokážete napsat dopisy, které objasňují, proč jsou některé události a zkušenosti pro vás osobně důležité.

Podívejte se na audioknihy z naší nabídky, které patří do úrovně B2.

C1

Poslech: Rozumíte delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze naznačeny, ne explicitně signalizováno. Dokážete bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům.

Čtení: Rozumíte dlouhým složitým faktickým a literárním textem, přičemž rozeznáváte rozdíly ve stylu. Rozumíte odborným článkům a delším technickým instrukcím, dokonce i když se nevztahují na vaši oblast.

Ústní interakce: Dokážete se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Dokážete používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a profesní účely. Dokážete přesně formulovat své myšlenky a názory a dokážete vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

Ústní projev: Dokážete jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Psaní: Dokážete se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Dokážete psát o složitých předmětech v dopise, pojednání nebo zprávy a zdůraznit, co pokládáte za nejdůležitější. Dokážete zvolit styl podle čtenáře, kterému je text určen.

Podívejte se na audioknihy z naší nabídky, které patří do úrovně C1.

C2

Poslech: Nemáte žádné potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, ať už je to živě nebo z vysílání, dokonce i když je projev rodilého mluvčího velmi rychlý za předpokladu, že máte dost času na to, abyste si zvykl na jeho výslovnost.

Čtení: Snadno čtete v podstatě všechny formy psaného jazyka včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a literární díla.

Ústní interakce: Bez námahy se dokážete zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse dobře ovládáte idiomatické a hovorové výrazy. Dokážete se vyjadřovat plynule a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Li při vyjadřování narazíte na problém, dokážete se vrátit svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.

Ústní projev: Dokážete podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem, který se hodí pro daný kontext as efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

Psaní: Dokážete napsat jasný plynulý text v příslušném stylu. Dokážete napsat složité dopisy, zprávy nebo články, které prezentují případ s efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Dokážete napsat shrnutí a recenze odborných nebo literárních prací.

Podívejte se na audioknihy z naší nabídky, které patří do úrovně C2.

Které audioknihy mají mnou potřebnou úroveň obtížnosti?

Pro anglický jazyk máme v nabídce audioknihy pro všechny stupně obtížnosti (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Pro německý jazyk máme momentálně audioknihy pouze pro stupně A1, A2 a B1.

A1

Anglické tituly: Anne of Green Gables, Oliver Twist, In Search of a Missing Friend, Gulliver's Travels, The Hound of the Baskervilles, Gordon Pym

Německé tituly: Die Zauberflöte, Frau Holle und andere märchen, Baron von Münchhausen

A2

Anglické tituly: The Adventures of Tom Sawyer, Treasure Island, The Secret Garden, The Egyptian Souvenir, A Faraway World, Dracula, A Midsummer Night's Dream, Great Expectations, Romeo and Juliet

Německé tituly: Das Nibelungenlied, Die Kapuzinergruft, Effi Briest, Hannas Tagebuch, Kaspar Hauser, So nah, So fern, Till Eugenspiegel

B1

Anglické tituly: The Call of the Wild, David Copperfield, Robin Hood, Destination Karminia, Val's Diary, Sense and Sensibility, Jane Eyre, Macbeth, The Picture of Dorian Gray, Pride and Prejudice, White fang, Robinson Crusoe, 20000 Leagues under the Sea, Stories of Sherlock Holmes, The three musketeers, The Canterville Ghost

Německé tituly: Die Verwandlung, Woyzeck, Ziel Karminia

B2

Anglické tituly: Stories of Mystery and Suspense, Dubliners, Wuthering Heights, The turn of the Screw, Frankenstein

C1

Anglické tituly: Mrs Dalloway, The Great Gatsby

C2

Anglické tituly: A collection of First World War Poetry, Heart of Darkness