Pravidla Soutěže


 1. Pořadatel
 2. Pořadatelem soutěže je společnost Audiolibrix s.r.o. se sídlem: Makovského 1334, Praha 6, 163 00, Česká republika. Společnost je je zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 231689 . Pořadatel vydává tyto Pravidla Soutěže (dál jen "Pravidla").

  Cílem Soutěže je podpora a propagace produktů Pořadatele za účelem uplatnění na relevantním trhu.

 3. Doba trvání Soutěže
 4. Soutěž proběhne v termínu definovaném v Základních podmínkách Soutěže.

 5. Účastníci Soutěže
 6. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým či přechodným pobytem na území České, nebo Slovenské republiky starší 18ti let, která se v době trvání soutěže bude řídit podle Pravidel a pokynů uvedených v podmínkách dané Soutěže, řádně vyplní všechny údaje přihlášky a vše odešle požadovaným způsobem na adresu Pořadatele.

  Každá fyzická osoba se může Soutěže zúčastnit pouze jednou (pokud Pořadatel při probíhající soutěži nepovolí výnimku), t.j. do soutěže bude zařazena vždy jen jedna přihláška každé fyzické osoby. V případě zjištění, že účastník podával do Soutěže opakované přihlášky, bude daný soutěžící diskvalifikován bez možnosti odvolání. Pořadatel kontroluje všechny náležitosti jednotlivých přihlášek průběžně.

 7. Výherci
 8. Po ukončení soutěže bude ze všech řádně doručených přihlášek náhodně vybrán výherce, nebo výherci, podle Základních podmínek Soutěže.

 9. Výhry v soutěži
 10. Výhra v soutěži je definována v Základních podmínkách Soutěže. Výhru nelze u Pořadatele vyměnit za finanční protihodnotu a ani za jiné zboží.

  Výherce nebo výherci Soutěže budou o své výhře vyrozuměni e-mailem do 10 pracovních dnů od skončení soutěže.

 11. Osobní údaje
 12. Každý Účastník uděluje zasláním přihlášky do Soutěže Pořadateli souhlas k tomu, že jeho jméno a příjmení, telefonní číslo nebo e-mail mohou být použity přiměřeným způsobem v marketingové komunikaci Pořadatele. Zpracování dat může být prováděno prostřednictvím třetích osob a řídí se pravidly Ochrany osobních údajů. Souhlas je udělován dobrovolně na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán písemnou formou na adresu privacy@audiolibrix.com.

 13. Daně
 14. Daň z příjmu fyzické osoby, které podléhá nabytí výhry podle platných právních předpisů České, nebo Slovenské republiky, jakož i všechny ostatní poplatkové povinnosti, které se mohou týkat nabytí výhry Výhercem, budou hrazeny Výhercem v celé zákonem stanovené výši. Celkovou hodnotu Výhry bude mít Výherce uvedenou i v předávacím protokolu.

 15. Zvláštní ustanovení
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, délky jejího trvání jakož i podmínek, počet výherců, nebo druhy výher, jakož i na zrušení Soutěže. Změnu pravidel a podmínek Soutěže Pořadatel vhodným způsobem zveřejní na své stránce.

  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, délky jejího trvání jakož i podmínek, počet výherců, nebo druhy výher, jakož i na zrušení Soutěže. Změnu pravidel a podmínek Soutěže Pořadatel vhodným způsobem zveřejní na své stránce.

  Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry / ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace (výměnou ceny za peníze se rozumí i výměna ceny za cenný papír, nemovitost, vklad na vkladní knížce nebo pojištění apod.).

  Účastník Soutěže bere na vědomí, že výhry není možné vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné.

  Účastníci Soutěže se mohou s těmito Pravidly seznámit na stránce www.audiolibrix.cz

  Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas s těmito Pravidly.

  V Praze dne 01.10.2014

  Audiolibrix s.r.o.